ބ. އަތޮޅު ފުޅަދޫ ކައުންސިލް
B. Fulhadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Mohamed Mauroofމުޙައްމަދު މަޢުރޫފް Maldivian Democratic Party 41 22.40%
2 Ali Nishamޢަލީ ނިޝާމް Independent 76 41.53%
3 Mohamed Nadeemމުޙައްމަދު ނަދީމް Progressive Party of Maldives 94 51.37%
4 Mohamed Haleemމުޙައްމަދު ޙަލީމް Independent 85 46.45%
5 Hassan Akramޙަސަން އަކްރަމް Independent 84 45.90%
6 Abdulla Naseerޢަބްދުﷲ ނަޞީރު Progressive Party of Maldives 7 3.83%
7 Ahmed Asifއަޙްމަދު ޢާޞިފް Progressive Party of Maldives 126 68.85%
Valid Votes 513 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 36 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 12 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 561 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
79 108 187 236 79.24% 236 49 187
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
13 13 100.00% 0 13 100.00% 13 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
F01.0.1 B. Atoll Male'-1 ބ. އަތޮޅު، މާލެ-1 24 View
F01.11.1 B. Fulhadhoo-1 ބ. ފުޅަދޫ-1 181 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 4 View
F03.06.1 B. Dharavandhoo-1 ބ. ދަރަވަންދޫ-1 4 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 1 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 1 View
L01.03.1 F. Magoodhoo-1 ފ. މަގޫދޫ-1 1 View
N02.11.1 Th. Veymandoo-1 ތ. ވޭމަންޑޫ-1 1 View
Q04.06.1 GDh. Rathafandhoo-1 ގދ. ރަތަފަންދޫ-1 1 View
R03.01.1 Fuvahmulaku Dhekunu Dhaairaa-1 ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ-1 2 View
U02.03.1 AA. Ukulhas-1 އއ. އުކުޅަސް-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 14 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.