ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (އަލިފުށި ދާއިރާ)
R. Atoll Council (Alifushi Dhaaira)

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ali Shahidޢަލީ ޝާހިދު Maldivian Democratic Party 1313 59.20%
2 Ibrahim Abdul Kareemއިބްރާހީމް ޢަބްދުލްކަރީމް Progressive Party of Maldives 905 40.80%
Valid Votes 2218 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 0 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 138 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2356 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
1131 1225 2356 3315 71.07% 3340 984 2356
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
83 83 100.00% 0 83 100.00% 83 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A02.05.1 Ha. Ihavandhoo-1 ހއ. އިހަވަންދޫ-1 1 View
A02.10.1 Ha. Maarandhoo-1 ހއ. މާރަންދޫ-1 1 View
A03.13.1 Ha. Muraidhoo-1 ހއ. މުރައިދޫ-1 1 View
A03.14.1 Ha. Baarah-1 ހއ. ބާރަށް-1 2 View
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 2 View
B06.11.1 HDh. Neykurendhoo-1 ހދ. ނޭކުރެންދޫ-1 1 View
B06.13.1 HDh. Makunudhoo-1 ހދ. މަކުނުދޫ-1 3 View
C01.03.1 Sh. Goidhoo-1 ށ. ގޮއިދޫ-1 1 View
C02.05.1 Sh. Feevah-1 ށ. ފީވައް-1 1 View
C02.14.1 Sh. Milandhoo-1 ށ. މިލަންދޫ-1 1 View
C03.11.1 Sh. Komandoo-1 ށ. ކޮމަންޑޫ-1 2 View
C04.13.1 Sh. Funadhoo-1 ށ. ފުނަދޫ-1 1 View
D01.04.1 N. Kudafari-1 ނ. ކުޑަފަރި-1 1 View
D02.06.1 N. Maafaru-1 ނ. މާފަރު-1 1 View
D02.10.1 N. Manadhoo-1 ނ. މަނަދޫ-1 1 View
D03.13.2 N .Velidhoo-2 ނ. ވެލިދޫ-2 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 5 View
E01.0.1 R. Atoll, Male'-1 ރ. އަތޮޅު، މާލެ-1 730 View
E01.01.1 R. Alifushi-1 ރ. އަލިފުށި-1 509 View
E01.01.2 R. Alifushi-2 ރ. އަލިފުށި-2 354 View
E01.01.3 R. Alifushi-3 ރ. އަލިފުށި-3 512 View
E01.02.1 R. Vaadhoo-1 ރ. ވާދޫ-1 273 View
E01.03.1 R. Rasgetheemu-1 ރ. ރަސްގެތީމު-1 481 View
E01.04.1 R. Angolhitheemu-1 ރ. އަނގޮޅިތީމު-1 260 View
E02.05.1 R. Hulhudhuffaaru-1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު-1 2 View
E02.06.1 R. Ungoofaaru-1 ރ. އުނގޫފާރު-1 5 View
E03.07.1 R. Dhuvaafaru-1 ރ. ދުވާފަރު-1 1 View
E04.12.1 R. Inguraidhoo-1 ރ. އިނގުރައިދޫ-1 1 View
E05.11.1 R. Maduvvari-1 ރ. މަޑުއްވަރި-1 2 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 10 View
F02.07.1 B. Maalhos-1 ބ. މާޅޮސް-1 1 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 2 View
F02.10.1 B. Hithaadhoo-1 ބ. ހިތާދޫ-1 1 View
F03.01.1 B. Kudarikilu-1 ބ. ކުޑަރިކިލު-1 1 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 2 View
F03.06.1 B. Dharavandhoo-1 ބ. ދަރަވަންދޫ-1 1 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 6 View
G03.03.1 Lh. Kurendhoo-1 ޅ. ކުރެންދޫ-1 1 View
G03.04.1 Lh. Olhuvelifushi-1 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި-1 1 View
H01.01.1 K. Kaashidhoo-1 ކ. ކާށިދޫ-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 2 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 1 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 1 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 3 View
I01.09.1 ADh. Fenfushi-1 އދ. ފެންފުށި-1 1 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 1 View
I02.04.1 ADh. Mahibadhoo-1 އދ. މަހިބަދޫ-1 1 View
I03.05.1 Adh. Mandhoo-1 އދ. މަންދޫ-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 6 View
J01.01.1 V. Fulidhoo -1 ވ. ފުލިދޫ-1 1 View
J02.05.1 V. Rakeedhoo-1 ވ. ރަކީދޫ-1 1 View
K01.01.1 M. Raiymandhoo-1 މ. ރަތްމަންދޫ-1 1 View
K02.05.1 M. Naalaafushi-1 މ. ނާލާފުށި-1 1 View
M01.01.1 Dh. Meedhoo-1 ދ. މީދޫ-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 1 View
N01.01.1 Th. Buruni-1 ތ. ބުރުނި-1 1 View
N01.03.1 Th. Madifushi-1 ތ. މަޑިފުށި-1 1 View
O01.02.1 L. Dhanbidhoo-1 ލ. ދަނބިދޫ-1 1 View
O02.05.1 L. Gan-1 ލ. ގަން-1 9 View
O03.07.3 L. Fonadhoo-3 ލ. ފޮނަދޫ-3 1 View
O04.06.2 L. Maavah-2 ލ. މާވަށް-2 2 View
P01.02.1 GA. Vilingili-1 ގއ. ވިލިނގިލި-1 2 View
P02.04.1 GA. Nilandhoo-1 ގއ. ނިލަންދޫ-1 1 View
S03.1.2 Addu, Maradhoo-2 އައްޑޫ، މަރަދޫ-2 1 View
S04.1.2 Addu, Hithadhoo-2 އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2 1 View
U01.04.1 AA. Mathiveri-1 އއ. މަތިވެރި-1 1 View
V01.1.1 Thilafushi-1 ތިލަފުށި-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 8 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 3 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 2 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 43 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 9 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 8 View
Z07.1.1 Huvafenfushi Maldives ހުވަފެންފުށި މޯލްޑިވްސް 1 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 1 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 5 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.