ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ދުވާފަރު ދާއިރާ)
R. Atoll Council (Dhuvaafaru Dhaairaa)

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Hassan Easaޙަސަން ޢީސާ Progressive Party of Maldives 972 47.02%
2 Ahmed Mohamed Waheedއަޙްމަދު މުޙައްމަދު ވަޙީދު Maldivian Democratic Party 1095 52.98%
Valid Votes 2067 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 0 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 126 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2193 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
1115 1078 2193 3049 71.93% 3073 880 2193
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
42 42 100.00% 0 42 100.00% 42 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 1 View
B01.01.1 HDh. Hanimaadhoo-1 ހދ. ހަނިމާދޫ-1 1 View
B03.06.1 HDh. Nellaidhoo-1 ހދ. ނެއްލައިދޫ-1 1 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 1 View
C01.01.1 Sh. Kanditheemu-1 ށ. ކަނޑިތީމު-1 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 1 View
E01.01.3 R. Alifushi-3 ރ. އަލިފުށި-3 2 View
E01.02.1 R. Vaadhoo-1 ރ. ވާދޫ-1 1 View
E01.04.1 R. Angolhitheemu-1 ރ. އަނގޮޅިތީމު-1 2 View
E02.0.1 R. Atoll, Male'-2 ރ. އަތޮޅު، މާލެ-2 301 View
E02.05.1 R. Hulhudhuffaaru-1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު-1 1 View
E02.06.1 R. Ungoofaaru-1 ރ. އުނގޫފާރު-1 3 View
E03.07.1 R. Dhuvaafaru-1 ރ. ދުވާފަރު-1 585 View
E03.07.2 R. Dhuvaafaru-2 ރ. ދުވާފަރު-2 657 View
E03.07.3 R. Dhuvaafaru-3 ރ. ދުވާފަރު-3 651 View
E03.07.4 R. Dhuvaafaru-4 ރ. ދުވާފަރު-4 743 View
E04.14.1 R. Fainu-1 ރ. ފައިނު-1 1 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 2 View
G03.03.1 Lh. Kurendhoo-1 ޅ. ކުރެންދޫ-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 3 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 1 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 4 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 4 View
K01.01.1 M. Raiymandhoo-1 މ. ރަތްމަންދޫ-1 1 View
L01.01.1 F. Feeali-1 ފ. ފީއަލި-1 1 View
M01.03.1 Dh. Rinbudhoo-1 ދ. ރިނބުދޫ-1 1 View
N03.08.1 Th. Hirilandhoo-1 ތ. ހިރިލަންދޫ-1 1 View
S04.1.2 Addu, Hithadhoo-2 އައްޑޫ، ހިތަދޫ-2 1 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 1 View
U02.01.2 AA. Thoddoo-2 އއ. ތޮއްޑޫ-2 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 2 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 3 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 6 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 41 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 5 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 1 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 3 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 8 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 2 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.