އއ. އަތޮޅު ހިމަންދޫ ކައުންސިލް
Aa. Atoll Himandhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Zainal Ibad ޒައިނަލްޢިބާދު Maldivian Democratic Party 230 57.64%
2 Abdulla Shareefޢަބްދުﷲ ޝަރީފް Maldivian Democratic Party 272 68.17%
3 Hassan Rasheedޙަސަން ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 246 61.65%
4 Mohamed Jimeeމުޙައްމަދު ޖިމީ Progressive Party of Maldives 171 42.86%
5 Ali Zalifޢަލީ ޡާލިފް Progressive Party of Maldives 167 41.85%
Valid Votes 1086 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 111 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 6 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1203 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
225 180 405 490 82.65% 494 89 405
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
10 10 100.00% 0 10 100.00% 10 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
D03.07.1 N. Lhohi-1 ނ. ޅޮހި-1 1 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 1 View
U01.0.1 Aa. Atoll, Male'-1 އއ. އަތޮޅު، މާލެ-1 37 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 432 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 1 View
X01.1.1 Male' Jail މާލެ ޖަލު 1 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 14 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.