ހދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (ހަނިމާދޫ ދާއިރާ)
Hdh. Atoll Council (Hanimaadhoo Dhaaira)

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ali Mohamedޢަލީ މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 980 50.80%
2 Ahmed Sameemއަޙްމަދު ސަމީމް Progressive Party of Maldives 949 49.20%
Valid Votes 1929 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 0 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 133 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2062 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
978 1084 2062 2884 71.50% 2908 846 2062
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
66 66 100.00% 0 66 100.00% 66 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A02.05.1 Ha. Ihavandhoo-1 ހއ. އިހަވަންދޫ-1 1 View
A02.10.1 Ha. Maarandhoo-1 ހއ. މާރަންދޫ-1 1 View
A03.11.1 Ha. Thakandhoo-1 ހއ. ތަކަންދޫ-1 1 View
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 2 View
B01.0.1 HDh. Atoll, Male'-1 ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-1 263 View
B01.01.1 HDh. Hanimaadhoo-1 ހދ. ހަނިމާދޫ-1 725 View
B01.01.2 HDh. Hanimaadhoo-2 ހދ. ހަނިމާދޫ-2 623 View
B01.02.1 HDh. Finey-1 ހދ. ފިނޭ-1 322 View
B01.03.1 HDh. Naivaadhoo-1 ހދ. ނައިވާދޫ-1 315 View
B01.04.1 HDh. Hirimaradhoo-1 ހދ. ހިރިމަރަދޫ-1 314 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 23 View
B06.11.1 HDh. Neykurendhoo-1 ހދ. ނޭކުރެންދޫ-1 2 View
C03.11.1 Sh. Komandoo-1 ށ. ކޮމަންޑޫ-1 1 View
C04.13.1 Sh. Funadhoo-1 ށ. ފުނަދޫ-1 1 View
D02.06.1 N. Maafaru-1 ނ. މާފަރު-1 1 View
D02.10.1 N. Manadhoo-1 ނ. މަނަދޫ-1 1 View
D04.08.1 N. Miladhoo-1 ނ. މިލަދޫ-1 1 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 3 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 2 View
F02.10.1 B. Hithaadhoo-1 ބ. ހިތާދޫ-1 1 View
F03.01.1 B. Kudarikilu-1 ބ. ކުޑަރިކިލު-1 2 View
F03.02.1 B. Kamadhoo-1 ބ. ކަމަދޫ-1 1 View
F03.05.1 B. Dhonfan-1 ބ. ދޮންފަނު-1 2 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 2 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 1 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 1 View
H02.04.1 K. Thulusdhoo-1 ކ. ތުލުސްދޫ-1 6 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 3 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 1 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 4 View
H03.09.1 K. Guraidhoo-1 ކ. ގުރައިދޫ-1 4 View
I01.09.1 ADh. Fenfushi-1 އދ. ފެންފުށި-1 1 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 2 View
I02.04.1 ADh. Mahibadhoo-1 އދ. މަހިބަދޫ-1 6 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 5 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 1 View
K01.04.1 M. Muli-1 މ. މުލި-1 1 View
L01.03.1 F. Magoodhoo-1 ފ. މަގޫދޫ-1 1 View
M01.04.1 Dh. Hulhudeli-1 ދ. ހުޅުދެލި-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 2 View
N01.03.1 Th. Madifushi-1 ތ. މަޑިފުށި-1 1 View
N03.06.1 Th. Kandoodhoo-1 ތ. ކަނޑޫދޫ-1 1 View
N03.07.1 Th. Vandhoo-1 ތ. ވަންދޫ-1 1 View
O02.05.4 L. Gan-4 ލ. ގަން-4 1 View
P01.02.1 GA. Vilingili-1 ގއ. ވިލިނގިލި-1 1 View
S03.1.2 Addu, Maradhoo-2 އައްޑޫ، މަރަދޫ-2 1 View
U01.04.1 AA. Mathiveri-1 އއ. މަތިވެރި-1 1 View
U01.05.1 AA. Bodufolhudhoo-1 އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫ-1 1 View
U01.06.1 AA. Feridhoo-1 އއ. ފެރިދޫ-1 1 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 2 View
U02.01.2 AA. Thoddoo-2 އއ. ތޮއްޑޫ-2 1 View
U02.02.1 AA. Rasdhoo-1 އއ. ރަސްދޫ-1 2 View
V01.1.1 Thilafushi-1 ތިލަފުށި-1 1 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 5 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 5 View
X04.1.1 Asseyri Jail އައްސޭރި ޖަލު 1 View
X05.1.1 Dhoonidhoo Jail ދޫނިދޫ ޖަލު 1 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 143 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 19 View
Z04.1.1 Bandos Island Resort ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް 9 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 17 View
Z11.1.1 Velassaru Maldives ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް 4 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 8 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 4 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 2 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.