ޅ. އަތޮޅު އޮޅުވެލިފުށި ކައުންސިލް
Lh. Olhuvelifushi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ali Shaanޢަލީ ޝާން Independent 217 52.80%
2 Mohamed Azimމުޙައްމަދު ޢާޡިމް Independent 285 69.34%
3 Abdul Azeez Mohamedޢަބްދުލްޢަޒީޒް މުޙައްމަދު Independent 242 58.88%
4 Shamin Hafeezޝާމިން ޙަފީޡް Independent 207 50.36%
5 Naila Mohamedނާއިލާ މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 167 40.63%
Valid Votes 1118 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 115 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 12 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1245 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
209 206 415 471 88.11% 474 59 415
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
9 9 100.00% 0 9 100.00% 9 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 2 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 3 View
G02.0.1 Lh. Atoll Male'-2 ޅ. އަތޮޅު، މާލެ-2 44 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 6 View
G03.04.1 Lh. Olhuvelifushi-1 ޅ. އޮޅުވެލިފުށި-1 401 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 12 View
H03.07.1 K. Gulhi-1 ކ. ގުޅި-1 1 View
P03.09.1 GA. Kanduhulhudhoo-1 ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ-1 1 View
R01.01.3 Fuvahmulaku Uthur Dhaairaa-3 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ-3 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.