ރ. އަތޮޅު ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލް
R. Hulhudhuffaaru Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Abdulla Shareefޢަބްދުﷲ ޝަރީފް Maldivian Democratic Party 359 47.55%
2 Mohamed Zahirމުޙައްމަދު ޒާހިރު Jumhoory Party 48 6.36%
3 Liyoosa Naeemލިޔޫސާ ނަޢީމް Progressive Party of Maldives 330 43.71%
4 Mohamed Ibrahimމުޙައްމަދު އިބްރާހީމް Maldivian Democratic Party 402 53.25%
5 Ibrahim Shifazއިބްރާހީމް ޝިފާޒް Progressive Party of Maldives 377 49.93%
6 Ali Jaweedޢަލީ ޖާވީދު Maldivian Democratic Party 363 48.08%
7 Ibrahim Zuhairއިބްރާހީމް ޒުހައިރު Progressive Party of Maldives 307 40.66%
Valid Votes 2186 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 79 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 93 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 2358 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
380 406 786 1031 76.24% 1040 254 786
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
27 27 100.00% 0 27 100.00% 27 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A01.02.1 Ha. Uligamu-1 ހއ. އުލިގަމު-1 1 View
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 1 View
D04.09.1 N .Magoodhoo -1 ނ. މަގޫދޫ-1 1 View
D04.11.1 N. Holhudhoo-1 ނ. ހޮޅުދޫ-1 1 View
E01.01.3 R. Alifushi-3 ރ. އަލިފުށި-3 2 View
E02.0.1 R. Atoll, Male'-2 ރ. އަތޮޅު، މާލެ-2 84 View
E02.05.1 R. Hulhudhuffaaru-1 ރ. ހުޅުދުއްފާރު-1 909 View
E02.08.1 R. Maakurathu-1 ރ. މާކުރަތު-1 2 View
E05.11.1 R. Maduvvari-1 ރ. މަޑުއްވަރި-1 1 View
E05.13.1 R. Meedhoo-1 ރ. މީދޫ-1 1 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 2 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 2 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 2 View
M01.04.1 Dh. Hulhudeli-1 ދ. ހުޅުދެލި-1 1 View
M02.07.2 Dh. Kudahuvadhoo-2 ދ. ކުޑަހުވަދޫ-2 3 View
N01.02.2 Th. Vilufushi-2 ތ. ވިލުފުށި-2 1 View
Q01.01.1 GDh. Thinadhoo-1 ގދ. ތިނަދޫ-1 1 View
U01.07.1 AA. Maalhos-1 އއ. މާޅޮސް-1 1 View
U01.08.1 AA. Himandhoo-1 އއ. ހިމަންދޫ-1 2 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 2 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 5 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 1 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 1 View
Z18.1.1 Conrad Maldives Rangali Island ކޮންރަޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި އައިލެންޑް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.