ކ. އަތޮޅު ދިއްފުށި ކައުންސިލް
K. Atoll Dhiffushi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Mohammed Ikramމުޙައްމަދު އިކުރާމް Progressive Party of Maldives 33 6.12%
2 Hussain Yasirޙުސައިން ޔާސިރު Independent 80 14.84%
3 Ahmed Shayazއަޙްމަދު ޝަޔާޒް Independent 79 14.66%
4 Ibrahim Azeemއިބްރާހީމް ޢަޡީމް Independent 324 60.11%
5 Mohamed Zafarމުޙައްމަދު ޡަފަރު Maldivian Democratic Party 161 29.87%
6 Ibrahim Sajidއިބްރާހީމް ސާޖިދު Independent 282 52.32%
7 Mohamed Zaidމުޙައްމަދު ޒައިދު Independent 39 7.24%
8 Ibrahim Mubassirއިބްރާހީމް މުބައްސިރު Maldivian Democratic Party 287 53.25%
9 Mohamed Junadhމުޙައްމަދު ޖުނާދު Progressive Party of Maldives 81 15.03%
10 Moosa Rasheedމޫސާ ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 155 28.76%
Valid Votes 1521 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 96 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 33 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 1650 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
265 285 550 871 63.15% 879 329 550
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
4 4 100.00% 0 4 100.00% 4 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 1 View
H01.0.1 K. Atoll Male'-1 ކ. އަތޮޅު، މާލެ-1 20 View
H02.03.1 K. Dhiffushi-1 ކ. ދިއްފުށި-1 846 View
W03.1.2 Srilanka/ Colombo-2 ސްރީލަންކާ / ކޮލަމްބޯ - 2 4 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.