ހދ. އަތޮޅު ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލް
Hdh. Hirimaradhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Mohamed Waheedމުޙައްމަދު ވަޙީދު Progressive Party of Maldives 172 60.14%
2 Mohamed Arzanމުޙައްމަދު އަރުޒަން Progressive Party of Maldives 166 58.04%
3 Hussain Firagޙުސައިން ފިރާޤު Progressive Party of Maldives 159 55.59%
4 Ahmed Hassanއަޙްމަދު ޙަސަން Independent 131 45.80%
5 Mohamed Usmanމުޙައްމަދު އުޘްމާން Maldivian Democratic Party 126 44.06%
Valid Votes 754 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 104 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 9 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 867 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
138 151 289 392 73.72% 395 106 289
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
20 20 100.00% 0 20 100.00% 20 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
B01.0.1 HDh. Atoll, Male'-1 ހދ. އަތޮޅު، މާލެ-1 44 View
B01.04.1 HDh. Hirimaradhoo-1 ހދ. ހިރިމަރަދޫ-1 314 View
B04.09.2 HDh. Kulhudhuffushi-2 ހދ. ކުޅުދުއްފުށި-2 2 View
F02.08.1 B. Eydhafushi-1 ބ. އޭދަފުށި-1 1 View
F03.01.1 B. Kudarikilu-1 ބ. ކުޑަރިކިލު-1 1 View
G01.01.2 Lh. Hinnavaru-2 ޅ. ހިންނަވަރު-2 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 1 View
H01.02.1 K. Gaafaru-1 ކ. ގާފަރު-1 1 View
H02.05.1 K. Huraa-1 ކ. ހުރާ-1 1 View
H03.08.1 K. Maafushi-1 ކ. މާފުށި-1 1 View
I02.04.1 ADh. Mahibadhoo-1 އދ. މަހިބަދޫ-1 6 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 4 View
L01.03.1 F. Magoodhoo-1 ފ. މަގޫދޫ-1 1 View
N03.06.1 Th. Kandoodhoo-1 ތ. ކަނޑޫދޫ-1 1 View
U02.01.2 AA. Thoddoo-2 އއ. ތޮއްޑޫ-2 1 View
X03.1.1 Maafushi Jail މާފުށީ ޖަލު 1 View
YT.0.1 Hulhumale, Ehenihen-1 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-1 3 View
YT.0.7 Villimale, Ehenihen-1 ވިލިމާލެ، އެހެނިހެން-1 1 View
Z12.1.1 Kuramathi Island Resort ކުރަމަތި އައިލެންޑް ރިސޯޓް 3 View
Z17.1.1 Kurumba Maldives ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް 4 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.