ނ. އަތޮޅު ފޮއްދޫ ކައުންސިލް
N. Fohdhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

No. of votes ލިބުނު ވޯޓް
ނަންބަރު ނަން ހައިސިއްޔަތު ވޯޓް އިންސައްތަ
No. Name Affiliation Votes Percent
1 Ibrahim Naeemއިބްރާހީމް ނަޢީމް Independent 156 59.32%
2 Abdulla Shamyއަބްދުﷲ ޝާމީ Maldivian Development Alliance 176 66.92%
3 Imran Aliޢިމްރާނު ޢަލީ Independent 107 40.68%
4 Ahmed Imrahއަޙްމަދު އިމްރާޙް Maldivian Development Alliance 189 71.86%
Valid Votes 628 ސައްޙަ ވޯޓް
No Votes 161 ނުދޭ ވޯޓް
Void Votes 30 ބާތިލް ވޯޓް
Total Votes 819 ޖުމްލަ ވޯޓް
Totals ޖުމްލަތައް
ފިރިހެން އަންހެން ޖުމްލަ ހައްގުލިބިފައވާ ޢަދަދު ވޯޓްލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ ވޯޓް ކަރުދާސް ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް ކައުންޓަރ ފޮއިލް
Male Female Total Eligible Turnout Ballot Paper Paper Balance Counterfoil
136 137 273 339 80.53% 341 68 273
Status ހާލަތު
ނަތީޖާ ޝީޓް (ފޮށި) ލިބުނު ޝީޓް ލިބުނު އިންސައްތަ ނުލިބޭ ޝީޓް ޗެކްކުރެވުނު ޗެކްކުރެވުނު އިންސައްތަ ވެރިފައިކުރެވުނު ވެރިފައި ކުރެވުނު އިންސައްތަ
Total Sheets (Boxes) Sheets Received Received % Sheets To Process Sheets Checked Checked % Sheets Verified Verified %
14 14 100.00% 0 14 100.00% 14 100.00%
Ballotboxes ވޯޓް ފޮށިތައް
ވޯޓް ފޮށި ނަންބަރު ވޯޓްފޮށި ނަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރި އަދަދު ލިބިފަ ޗެކްކުރެވިފަ ވެރިފައިކުރެވުނު
Box No Box Name Eligible Recieved Checked Verified
A01.04.1 Ha. Hoarafushi-1 ހއ. ހޯރަފުށި-1 1 View
A04.08.1 Ha. Dhidhdhoo-1 ހއ. ދިއްދޫ-1 1 View
D03.0.1 N. Atoll, Male'-3 ނ. އަތޮޅު، މާލެ-3 98 View
D03.07.1 N. Lhohi-1 ނ. ޅޮހި-1 1 View
D03.12.1 N. Fodhdhoo-1 ނ. ފޮއްދޫ-1 228 View
E05.11.1 R. Maduvvari-1 ރ. މަޑުއްވަރި-1 1 View
G02.02.3 Lh. Naifaru-3 ޅ. ނައިފަރު-3 2 View
H02.06.1 K. Hinmafushi-1 ކ. ހިންމަފުށި-1 1 View
I01.10.1 ADh. Maamigili-1 އދ. މާމިގިލި-1 1 View
I03.06.1 ADh. Dhangethi-1 އދ. ދަނގެތި-1 1 View
I03.07.1 Adh. Dhigurah-1 އދ. ދިގުރަށް-1 1 View
O01.01.1 L. Isdhoo-1 ލ. އިސްދޫ-1 1 View
YT.0.2 Hulhumale, Ehenihen-2 ހުޅުމާލެ، އެހެނިހެން-2 1 View
Z05.1.1 One and Only Reethi Rah ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށް 1 View

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.