ހއ. އަތޮޅު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް
Ha. Ihavandhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހއ. އިހަވަންދޫ A02.05.2 Ha. Ihavandhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
772 409 363 121 772 893
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Abdulla Khaleel ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް Maldivian Democratic Party 377
2 Yasfa Ahmed ޔަސްފާ އަޙްމަދު Independent 108
3 Ahmed Rilwaan އަޙްމަދު ރިޟްވާން Maldivian Democratic Party 467
4 Mohamed Rasheed މުޙައްމަދު ރަޝީދު Independent 57
5 Ali Rameez ޢަލީ ރަމީޒު Maldivian Democratic Party 486
6 Mohamed Rasheed މުޙައްމަދު ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 451
7 Mohamed Asif މުޙައްމަދު ޢާޞިފް Progressive Party of Maldives 167
8 Mohamed Rasheed މުޙައްމަދު ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 212
9 Ibrahim Rasheed އިބްރާހީމް ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 300
10 Abdul Mueed Ibrahim ޢަބްދުލްމުޢީދު އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 206
11 Aishath Zahuna ޢާއިޝަތު ޒަހުނާ Progressive Party of Maldives 200
12 Mohamed Mafaaz މުޙައްމަދު މަފާޒު Maldivian Democratic Party 467
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
3860 215 147 3498
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.