ރ. އަތޮޅު މާކުރަތު ކައުންސިލް
R. Maakurathu Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ E02.0.1 R. Maakurathu Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
104 41 63 19 104 123
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Hussain Imaad ޙުސައިން ޢިމާދު Maldivian Democratic Party 60
2 Hassan Ali ޙަސަން ޢަލީ Maldivian Democratic Party 61
3 Ahmed Shifan އަޙްމަދު ޝިފާން Progressive Party of Maldives 33
4 Salih Dawood ޞާލިޙް ދާއޫދު Progressive Party of Maldives 32
5 Mohamed Ibrahim މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 33
6 Ahmed Abdul Raheem އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޙީމް Maldivian Democratic Party 54
7 Tholhath Naseem ޠަލްޙަތު ނަސީމް Independent 19
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
312 6 14 292
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.