ހއ. އަތޮޅު ބާރަށު ކައުންސިލް
Ha. Baarashu Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހއ. ބާރަށް A03.14.2 Ha. Baarashu Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
337 205 132 138 337 475
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Asif Abdulla ޢާޞިފް ޢަބްދުﷲ Progressive Party of Maldives 184
2 Aminath Hassan އާމިނަތު ޙަސަން Maldivian Democratic Party 121
3 Ahmed Shahid އަޙްމަދު ޝާހިދު Maldivian Democratic Party 117
4 Mohamed Abdul Hakeem މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްޙަކީމް Maldivian Democratic Party 108
5 Ahmed Mauroof އަޙްމަދު މަޢުރޫފް Progressive Party of Maldives 172
6 Hussain Nooradheen ޙުސައިން ނޫރައްދީން Independent 38
7 Ali Shameem ޢަލީ ޝަމީމް Progressive Party of Maldives 154
8 Ahmed Thohir އަޙްމަދު ޠާހިރު Independent 41
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
985 13 37 935
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.