ކ. އަތޮޅު ހިންމަފުށި ކައުންސިލް
K. Atoll Hinmafushee Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ކ. ހިންމަފުށި H02.06.1 K. Atoll Hinmafushee Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
615 289 326 89 615 704
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Moosa Yoosuf މޫސާ ޔޫސުފް Independent 249
2 Ahmed Siraj އަޙްމަދު ސިރާޖް Progressive Party of Maldives 246
3 Mohamed Ismail މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް Independent 119
4 Ibrahim Saleem އިބްރާހީމް ސަލީމް Independent 33
5 Hassan Faiz ޙަސަން ފާއިޒް Progressive Party of Maldives 338
6 Ibrahim Nafiu އިބްރާހީމް ނާފިޢު Independent 167
7 Hussain Mifraah Bin Mohamed Hameed ޙުސައިން މިފްރާޙް ބިން މުޙައްމަދު ޙަމީދު Independent 264
8 Shan Ibrahim ޝާން އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 277
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1845 27 125 1693
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.