ށ. އަތޮޅު ފީވަކު ކައުންސިލް
Sh. Feevaku Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ތ. ގާދިއްފުށި N04.09.1 Sh. Feevaku Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
1 1 0 0 1 1
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ali Waheed ޢަލީ ވަޙީދު Independent 0
2 Abdulla Naseer ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު Independent 0
3 Abdul Shakoor Ibrahim ޢަބްދުއްޝަކޫރު އިބްރާހީމް Independent 0
4 Hussain Moosa ޙުސައިން މޫސާ Independent 0
5 Hassan Shujau ޙަސަން ޝުޖާޢު Independent 1
6 Ahmed Shameen އަޙްމަދު ޝަމީން Independent 0
7 Adnan Ali ޢަދުނާން ޢަލީ Independent 1
8 Ibrahim Rasheed އިބްރާހީމް ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 0
9 Ahmed Adil އަޙްމަދު ޢާދިލް Independent 1
10 Ahmed Rasheed އަޙްމަދު ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 0
11 Mohamed Ibrahim Waheed މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވަޙީދު Progressive Party of Maldives 0
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
3 0 0 3
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.