ނ. އަތޮޅު ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް
N. Kendhikulhudhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ D01.02.2 N. Kendhikulhudhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
431 238 193 149 431 580
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ahmed Arif އަޙްމަދު ޢާރިފް Maldivian Development Alliance 184
2 Aishath Natheela ޢާއިޝަތު ނަތީލާ Maldivian Development Alliance 190
3 Ali Shameem ޢަލީ ޝަމީމް Maldivian Democratic Party 219
4 Yaasir Ibrahim ޔާސިރު އިބްރާހީމް Independent 64
5 Sofwath Ahmed ޞަފްވަތު އަޙްމަދު Maldivian Development Alliance 217
6 Ahmed Rashid އަޙްމަދު ރާޝިދު Maldivian Democratic Party 57
7 Mariyam Rifasha މަރްޔަމް ރިފާޝާ Maldivian Democratic Party 176
8 Moosa Haleem މޫސާ ޙަލީމް Independent 50
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1293 12 124 1157
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.