ހދ. އަތޮޅު ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލް
Hdh. Nolhivaramu Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ B01.0.1 Hdh. Nolhivaramu Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
92 67 25 13 92 105
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Abdul Raheem Hussain ޢަބްދުއްރަޙީމް ޙުސައިން Maldivian Democratic Party 5
2 Abdulla Rasheed ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު Jumhoory Party 21
3 Ahmed Rasheed Adam އަޙްމަދު ރަޝީދު އާދަމް Independent 52
4 Abdulla Shareef ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް Maldivian Democratic Party 20
5 Ali Abdul Kareem ޢަލީ ޢަބްދުލްކަރީމް Maldivian Democratic Party 2
6 Mohamed Hussain މުޙައްމަދު ޙުސައިން Independent 44
7 Ibrahim Rasheed އިބްރާހީމް ރަޝީދު Jumhoory Party 52
8 Abdul Raheem Mohamed ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 28
9 Ibrahim Naseer އިބްރާހީމް ނަޞީރު Progressive Party of Maldives 21
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
276 3 28 245
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.