ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް
R. Dhuvaafaru Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ރ. ދުވާފަރު E03.07.1 R. Dhuvaafaru Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
421 209 212 169 421 590
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Amir Ahmed ޢާމިރު އަޙްމަދު Maldivian Democratic Party 137
2 Ali Fayaz ޢަލީ ފަޔާޟް Maldivian Democratic Party 153
3 Zuhura Abdulla ޒުހުރާ ޢަބްދުﷲ Progressive Party of Maldives 196
4 Mariyam Yasfa މަރްޔަމް ޔަސްފާ Maldivian Democratic Party 151
5 Izmeel Ahmed އިޒްމީލް އަޙްމަދު Progressive Party of Maldives 208
6 Hussain Visham Mohamed ޙުސައިން ވިޝާމް މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 196
7 Ismail Fayaz އިސްމާޢީލް ފަޔާޟް Jumhoory Party 19
8 Hawwa Sameela ޙައްވާ ސަމީލާ Progressive Party of Maldives 214
9 Mohamed Jameel މުޙައްމަދު ޖަމީލް Maldivian Democratic Party 153
10 Ibrahim Naseer އިބްރާހީމް ނަޞީރު Progressive Party of Maldives 229
11 Ibrahim Rashid އިބްރާހީމް ރާޝިދު Maldivian Democratic Party 134
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
2105 220 95 1790
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.