ހދ. އަތޮޅު ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް
Hdh. Kulhudhuhfushi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހއ. މުރައިދޫ A03.13.1 Hdh. Kulhudhuhfushi Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
0 0 0 1 0 1
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Habeeba Ahmed ޙަބީބާ އަޙްމަދު Independent 0
2 Abdul Latheef Hassan ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަން Maldivian Democratic Party 0
3 Ahmed Sameer އަޙްމަދު ސަމީރު Progressive Party of Maldives 0
4 Hassan Shafaan ޙަސަން ޝަފުޢާނު Progressive Party of Maldives 0
5 Ibrahim Abbas އިބްރާހީމް ޢައްބާސް Progressive Party of Maldives 0
6 Mohamed Favaaz މުޙައްމަދު ފަވާޛް Maldivian Democratic Party 0
7 Zakariyya Adam ޒަކަރިއްޔާ އާދަމް Jumhoory Party 0
8 Aminath Majeeda އާމިނަތު މަޖީދާ Progressive Party of Maldives 0
9 Sama Ali ސަމާ ޢަލީ Maldivian Democratic Party 0
10 Adam Shareef Mohamed އާދަމް ޝަރީފް މުޙައްމަދު Independent 0
11 Nizar Moosa ނިޒާރު މޫސާ Independent 0
12 Ahmed Mohamed އަޙްމަދު މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 0
13 Siuna Adam ސިއުނާ އާދަމް Progressive Party of Maldives 0
14 Ali Hashim ޢަލީ ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 0
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
0 0 0 0
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.