ނ. އަތޮޅު ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް
N. Kendhikulhudhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ D01.0.1 N. Kendhikulhudhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
72 32 40 31 72 103
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ahmed Arif އަޙްމަދު ޢާރިފް Maldivian Development Alliance 18
2 Aishath Natheela ޢާއިޝަތު ނަތީލާ Maldivian Development Alliance 6
3 Ali Shameem ޢަލީ ޝަމީމް Maldivian Democratic Party 24
4 Yaasir Ibrahim ޔާސިރު އިބްރާހީމް Independent 10
5 Sofwath Ahmed ޞަފްވަތު އަޙްމަދު Maldivian Development Alliance 14
6 Ahmed Rashid އަޙްމަދު ރާޝިދު Maldivian Democratic Party 22
7 Mariyam Rifasha މަރްޔަމް ރިފާޝާ Maldivian Democratic Party 21
8 Moosa Haleem މޫސާ ޙަލީމް Independent 29
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
216 12 60 144
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.