ށ. އަތޮޅު ނަރުދޫ ކައުންސިލް
Sh. Narudhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ C02.0.1 Sh. Narudhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
48 10 38 3 48 51
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Mohamed Nizar މުޙައްމަދު ނިޒާރު Independent 16
2 Abdulla Azumee ޢަބްދުﷲ ޢަޒުމީ Progressive Party of Maldives 13
3 Hassan Zareer ޙަސަން ޒަރީރު Jumhoory Party 11
4 Ahmed Wajeef އަޙްމަދު ވަޖީފު Progressive Party of Maldives 9
5 Abdulla Jameel ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު Maldivian Democratic Party 2
6 Mohamed Siraj މުޙައްމަދު ސިރާޖް Maldivian Democratic Party 12
7 Ali Shareef ޢަލީ ޝަރީފު Independent 18
8 Musthafa Moosa މުޞްޠަފާ މޫސާ Maldivian Democratic Party 19
9 Ahmed Arif އަޙްމަދު ޢާރިފް Progressive Party of Maldives 11
10 Hussain Siraj ޙުސައިން ސިރާޖު Independent 14
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
144 0 19 125
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.