ހއ. އަތޮޅު ތުރާކުނު ކައުންސިލް
Ha. Thuraakunu Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހއ. ތުރާކުނު A01.01.1 Ha. Thuraakunu Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
238 126 112 164 238 402
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ali Abbas ޢަލީ ޢައްބާސް Independent 103
2 Ali Abdul Latheef ޢަލީ ޢަބްދުއްލަޠީފް Independent 175
3 Husna Ibrahim ޙުސްނާ އިބްރާހީމް Independent 155
4 Thoha Ali ޠާހާ ޢަލީ Independent 158
5 Ahmed Siraj އަޙްމަދު ސިރާޖް Independent 48
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
714 24 51 639
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.