ކ. އަތޮޅު ހިންމަފުށި ކައުންސިލް
K. Atoll Hinmafushee Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
އއ. އުކުޅަސް U02.03.1 K. Atoll Hinmafushee Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
1 1 0 0 1 1
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Moosa Yoosuf މޫސާ ޔޫސުފް Independent 0
2 Ahmed Siraj އަޙްމަދު ސިރާޖް Progressive Party of Maldives 1
3 Mohamed Ismail މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް Independent 0
4 Ibrahim Saleem އިބްރާހީމް ސަލީމް Independent 0
5 Hassan Faiz ޙަސަން ފާއިޒް Progressive Party of Maldives 1
6 Ibrahim Nafiu އިބްރާހީމް ނާފިޢު Independent 0
7 Hussain Mifraah Bin Mohamed Hameed ޙުސައިން މިފްރާޙް ބިން މުޙައްމަދު ޙަމީދު Independent 0
8 Shan Ibrahim ޝާން އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 1
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
3 0 0 3
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.