ހއ. އަތޮޅު ދިއްދޫ ކައުންސިލް
Ha. Dhidhoo council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހއ. ދިއްދޫ A04.08.2 Ha. Dhidhoo council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
402 244 158 159 402 561
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Abdulla Areef ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް Progressive Party of Maldives 173
2 Ahmed Firag އަޙްމަދު ފިރާޤު Maldivian Democratic Party 173
3 Ali Hashim ޢަލީ ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 183
4 Zuhura ޒުހުރާ Maldivian Democratic Party 176
5 Suhail Rasheed ސުހައިލް ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 164
6 Fathih Aboobakru ފާތިޙް އަބޫބަކުރު Progressive Party of Maldives 178
7 Moosa Latheef މޫސާ ލަޠީފް Maldivian Democratic Party 196
8 Mohamed Hashim މުޙައްމަދު ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 192
9 Adam Zuhair އާދަމް ޒުހައިރު Progressive Party of Maldives 200
10 Aminath Nahula އާމިނަތު ނަހުލާ Progressive Party of Maldives 199
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
2010 125 51 1834
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.