ހދ. އަތޮޅު މަކުނުދޫ ކައުންސިލް
Hdh. Makunudhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހުޅުމާލެ YT.0.1 Hdh. Makunudhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
15 8 7 1 15 16
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Mohamed Shakir މުޙައްމަދު ޝާކިރު Progressive Party of Maldives 9
2 Ali Shareef ޢަލީ ޝަރީފް Independent 1
3 Ahmed Wafir އަޙްމަދު ވާފިރު Progressive Party of Maldives 7
4 Hussain Saami ޙުސައިން ސާމީ Maldivian Democratic Party 7
5 Ali Nasir ޢަލީ ނާޞިރު Maldivian Democratic Party 7
6 Hamid Ibrahim ޙާމިދު އިބްރާހީމް Maldivian Democratic Party 7
7 Mohamed Shakeeb މުޙައްމަދު ޝަކީބު Independent 1
8 Hamza Abdul Kareem ޙަމްޒާ ޢަބްދުލްކަރީމް Progressive Party of Maldives 6
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
45 0 0 45
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.