ހއ. އަތޮޅު ދިއްދޫ ކައުންސިލް
Ha. Dhidhoo council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހއ. ދިއްދޫ A04.08.4 Ha. Dhidhoo council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
538 300 238 279 538 817
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Abdulla Areef ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް Progressive Party of Maldives 178
2 Ahmed Firag އަޙްމަދު ފިރާޤު Maldivian Democratic Party 317
3 Ali Hashim ޢަލީ ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 314
4 Zuhura ޒުހުރާ Maldivian Democratic Party 316
5 Suhail Rasheed ސުހައިލް ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 164
6 Fathih Aboobakru ފާތިޙް އަބޫބަކުރު Progressive Party of Maldives 168
7 Moosa Latheef މޫސާ ލަޠީފް Maldivian Democratic Party 333
8 Mohamed Hashim މުޙައްމަދު ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 305
9 Adam Zuhair އާދަމް ޒުހައިރު Progressive Party of Maldives 179
10 Aminath Nahula އާމިނަތު ނަހުލާ Progressive Party of Maldives 207
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
2690 145 64 2481
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.