ހދ. އަތޮޅު މަކުނުދޫ ކައުންސިލް
Hdh. Makunudhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ކ. ހުރާ H02.05.1 Hdh. Makunudhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
11 0 11 0 11 11
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Mohamed Shakir މުޙައްމަދު ޝާކިރު Progressive Party of Maldives 1
2 Ali Shareef ޢަލީ ޝަރީފް Independent 0
3 Ahmed Wafir އަޙްމަދު ވާފިރު Progressive Party of Maldives 1
4 Hussain Saami ޙުސައިން ސާމީ Maldivian Democratic Party 10
5 Ali Nasir ޢަލީ ނާޞިރު Maldivian Democratic Party 10
6 Hamid Ibrahim ޙާމިދު އިބްރާހީމް Maldivian Democratic Party 10
7 Mohamed Shakeeb މުޙައްމަދު ޝަކީބު Independent 1
8 Hamza Abdul Kareem ޙަމްޒާ ޢަބްދުލްކަރީމް Progressive Party of Maldives 0
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
33 0 0 33
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.