ރ. އަތޮޅު ދުވާފަރު ކައުންސިލް
R. Dhuvaafaru Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ E02.0.1 R. Dhuvaafaru Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
262 124 138 42 262 304
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Amir Ahmed ޢާމިރު އަޙްމަދު Maldivian Democratic Party 147
2 Ali Fayaz ޢަލީ ފަޔާޟް Maldivian Democratic Party 113
3 Zuhura Abdulla ޒުހުރާ ޢަބްދުﷲ Progressive Party of Maldives 108
4 Mariyam Yasfa މަރްޔަމް ޔަސްފާ Maldivian Democratic Party 113
5 Izmeel Ahmed އިޒްމީލް އަޙްމަދު Progressive Party of Maldives 100
6 Hussain Visham Mohamed ޙުސައިން ވިޝާމް މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 83
7 Ismail Fayaz އިސްމާޢީލް ފަޔާޟް Jumhoory Party 29
8 Hawwa Sameela ޙައްވާ ސަމީލާ Progressive Party of Maldives 87
9 Mohamed Jameel މުޙައްމަދު ޖަމީލް Maldivian Democratic Party 160
10 Ibrahim Naseer އިބްރާހީމް ނަޞީރު Progressive Party of Maldives 96
11 Ibrahim Rashid އިބްރާހީމް ރާޝިދު Maldivian Democratic Party 128
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1310 75 71 1164
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.