ހދ. އަތޮޅު ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލް
Hdh. Neilaidhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ކ. ބަނޑޮސް Z04.1.1 Hdh. Neilaidhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
23 0 23 2 23 25
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ahmed Mazin އަޙްމަދު މާޒިން Progressive Party of Maldives 4
2 Abdul Hameed Hussain ޢަބްދުލްޙަމީދު ޙުސައިން Jumhoory Party 5
3 Ahmed Ayaz އަޙްމަދު އަޔާޟު Progressive Party of Maldives 8
4 Mohamed Ilham މުޙައްމަދު އިލްހާމް Independent 14
5 Farooq Adam ފާރޫޤް އާދަމް Jumhoory Party 11
6 Fathmath Mamdhooda ފާޠިމަތު މަމްދޫދާ Maldivian Democratic Party 13
7 Mohamed Rasheed މުޙައްމަދު ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 5
8 Ibrahim Nazim އިބްރާހީމް ނާޡިމް Independent 7
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
69 0 2 67
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.