ރ. އަތޮޅު ވާދޫ ކައުންސިލް
R. Vaadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ރ. ވާދޫ E01.02.1 R. Vaadhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
247 131 116 28 247 275
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Hussain Ali ޙުސައިން ޢަލީ Progressive Party of Maldives 119
2 Ahmed Musthafa އަޙްމަދު މުޞްޠަފާ Progressive Party of Maldives 117
3 Mohamed Shafeeg މުޙައްމަދު ޝަފީޤު Maldivian Democratic Party 127
4 Mohamed Niyaz މުޙައްމަދު ނިޔާޒް Maldivian Democratic Party 126
5 Ahmed Firag އަޙްމަދު ފިރާޤު Progressive Party of Maldives 113
6 Zaheena Ibrahim Manik ޛަހީނާ އިބްރާހީމްމަނިކު Maldivian Democratic Party 123
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
741 0 16 725
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.