ހދ. އަތޮޅު ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލް
Hdh. Nolhivaramu Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހދ. ނޮޅިވަރަމު B02.07.2 Hdh. Nolhivaramu Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
507 332 175 167 507 674
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Abdul Raheem Hussain ޢަބްދުއްރަޙީމް ޙުސައިން Maldivian Democratic Party 15
2 Abdulla Rasheed ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު Jumhoory Party 14
3 Ahmed Rasheed Adam އަޙްމަދު ރަޝީދު އާދަމް Independent 390
4 Abdulla Shareef ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް Maldivian Democratic Party 175
5 Ali Abdul Kareem ޢަލީ ޢަބްދުލްކަރީމް Maldivian Democratic Party 5
6 Mohamed Hussain މުޙައްމަދު ޙުސައިން Independent 325
7 Ibrahim Rasheed އިބްރާހީމް ރަޝީދު Jumhoory Party 367
8 Abdul Raheem Mohamed ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 44
9 Ibrahim Naseer އިބްރާހީމް ނަޞީރު Progressive Party of Maldives 75
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1521 9 102 1410
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.