ށ. އަތޮޅު ނަރުދޫ ކައުންސިލް
Sh. Narudhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ށ. ނަރުދޫ C02.08.1 Sh. Narudhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
313 179 134 32 313 345
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Mohamed Nizar މުޙައްމަދު ނިޒާރު Independent 114
2 Abdulla Azumee ޢަބްދުﷲ ޢަޒުމީ Progressive Party of Maldives 96
3 Hassan Zareer ޙަސަން ޒަރީރު Jumhoory Party 47
4 Ahmed Wajeef އަޙްމަދު ވަޖީފު Progressive Party of Maldives 96
5 Abdulla Jameel ޢަބްދުﷲ ޖަމީލު Maldivian Democratic Party 52
6 Mohamed Siraj މުޙައްމަދު ސިރާޖް Maldivian Democratic Party 58
7 Ali Shareef ޢަލީ ޝަރީފު Independent 98
8 Musthafa Moosa މުޞްޠަފާ މޫސާ Maldivian Democratic Party 82
9 Ahmed Arif އަޙްމަދު ޢާރިފް Progressive Party of Maldives 111
10 Hussain Siraj ޙުސައިން ސިރާޖު Independent 52
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
939 21 112 806
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.