ށ. އަތޮޅު މަރޮށި ކައުންސިލް
Sh. Maroshi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހުޅުމާލެ YT.0.1 Sh. Maroshi Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
60 30 30 13 60 73
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Masood Waheed މަސްޢޫދު ވަޙީދު Independent 25
2 Abdulla Amir ޢަބްދުﷲ ޢާމިރު Progressive Party of Maldives 16
3 Abdul Azeez Mohamed Waheed ޢަބްދުލްޢަޒީޒު މުޙައްމަދު ވަޙީދު Maldivian Democratic Party 31
4 Reehan Adam Saleem ރީހާން އާދަމް ސަލީމް Independent 26
5 Ahmed Abrar Mohamed އަޙްމަދު އަބުރާރު މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 23
6 Hafeezulla ޙަފީޡުﷲ Progressive Party of Maldives 27
7 Abdul Razzaag Abdul Hadee ޢަބްދުއްރައްޒާޤު ޢަބްދުލްހާދީ Maldivian Democratic Party 21
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
180 3 8 169
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.