ބ. އަތޮޅު ފުޅަދޫ ކައުންސިލް
B. Fulhadhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ބ. ފުޅަދޫ F01.11.1 B. Fulhadhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
143 82 61 39 143 182
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Mohamed Mauroof މުޙައްމަދު މަޢުރޫފް Maldivian Democratic Party 28
2 Ali Nisham ޢަލީ ނިޝާމް Independent 61
3 Mohamed Nadeem މުޙައްމަދު ނަދީމް Progressive Party of Maldives 75
4 Mohamed Haleem މުޙައްމަދު ޙަލީމް Independent 64
5 Hassan Akram ޙަސަން އަކްރަމް Independent 63
6 Abdulla Naseer ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު Progressive Party of Maldives 5
7 Ahmed Asif އަޙްމަދު ޢާޞިފް Progressive Party of Maldives 102
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
429 9 22 398
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.