ހއ. އަތޮޅު މާރަންދޫ ކައުންސިލް
Ha. Maarandhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ލ. ގަން O02.05.1 Ha. Maarandhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
0 0 0 1 0 1
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Abdul Rahman Hassan ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޙަސަން Independent 0
2 Hassan Ahmed ޙަސަން އަޙްމަދު Progressive Party of Maldives 0
3 Mohamed Hameed މުޙައްމަދު ޙަމީދު Independent 0
4 Ahmed Shafiu އަޙްމަދު ޝާފިޢު Independent 0
5 Abdul Kareem Abdul Rahman ޢަބުދުލްކަރީމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން Independent 0
6 Jeelan Haroon ޖީލާން ހާރޫން Independent 0
7 Ahmed Shareef އަޙްމަދު ޝަރީފް Independent 0
8 Abdul Hameed Abdul Sattar ޢަބްދުލްޙަމީދު ޢަބްދުއްސައްތާރު Independent 0
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
0 0 0 0
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.