ހއ. އަތޮޅު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް
Ha. Ihavandhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ A02.0.1 Ha. Ihavandhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
253 101 152 44 253 297
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Abdulla Khaleel ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް Maldivian Democratic Party 139
2 Yasfa Ahmed ޔަސްފާ އަޙްމަދު Independent 53
3 Ahmed Rilwaan އަޙްމަދު ރިޟްވާން Maldivian Democratic Party 152
4 Mohamed Rasheed މުޙައްމަދު ރަޝީދު Independent 15
5 Ali Rameez ޢަލީ ރަމީޒު Maldivian Democratic Party 160
6 Mohamed Rasheed މުޙައްމަދު ރަޝީދު Maldivian Democratic Party 153
7 Mohamed Asif މުޙައްމަދު ޢާޞިފް Progressive Party of Maldives 65
8 Mohamed Rasheed މުޙައްމަދު ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 56
9 Ibrahim Rasheed އިބްރާހީމް ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 111
10 Abdul Mueed Ibrahim ޢަބްދުލްމުޢީދު އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 57
11 Aishath Zahuna ޢާއިޝަތު ޒަހުނާ Progressive Party of Maldives 67
12 Mohamed Mafaaz މުޙައްމަދު މަފާޒު Maldivian Democratic Party 135
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1265 30 72 1163
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.