ކ. އަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލް
K. Atoll Gaafaru Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ކ. ގާފަރު H01.02.1 K. Atoll Gaafaru Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
686 324 362 90 686 776
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Aaiz Abdul Raheem އާއިޒް ޢަބްދުއްރަޙީމް Progressive Party of Maldives 356
2 Hussain Mohamed ޙުސައިން މުޙައްމަދު Independent 79
3 Ali Arushah ޢަލީ އަރުޝާހު Independent 76
4 Ali Shifaz ޢަލީ ޝިފާޛު Maldivian Democratic Party 233
5 Mubashir Jaleel މުބައްޝިރު ޖަލީލް Progressive Party of Maldives 354
6 Mohamed Rishwan މުޙައްމަދު ރިޝްވާން Progressive Party of Maldives 328
7 Ali Hashim ޢަލީ ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 267
8 Murshidh Abdul Hakeem މުރުޝިދު ޢަބްދުލްޙަކީމް Maldivian Democratic Party 274
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
2028 15 46 1967
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.