ހދ. އަތޮޅު ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް
Hdh. Kulhudhuhfushi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި B04.09.4 Hdh. Kulhudhuhfushi Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
315 166 149 501 315 816
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Habeeba Ahmed ޙަބީބާ އަޙްމަދު Independent 41
2 Abdul Latheef Hassan ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަން Maldivian Democratic Party 116
3 Ahmed Sameer އަޙްމަދު ސަމީރު Progressive Party of Maldives 116
4 Hassan Shafaan ޙަސަން ޝަފުޢާނު Progressive Party of Maldives 90
5 Ibrahim Abbas އިބްރާހީމް ޢައްބާސް Progressive Party of Maldives 86
6 Mohamed Favaaz މުޙައްމަދު ފަވާޛް Maldivian Democratic Party 101
7 Zakariyya Adam ޒަކަރިއްޔާ އާދަމް Jumhoory Party 39
8 Aminath Majeeda އާމިނަތު މަޖީދާ Progressive Party of Maldives 82
9 Sama Ali ސަމާ ޢަލީ Maldivian Democratic Party 121
10 Adam Shareef Mohamed އާދަމް ޝަރީފް މުޙައްމަދު Independent 56
11 Nizar Moosa ނިޒާރު މޫސާ Independent 21
12 Ahmed Mohamed އަޙްމަދު މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 115
13 Siuna Adam ސިއުނާ އާދަމް Progressive Party of Maldives 102
14 Ali Hashim ޢަލީ ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 102
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1575 170 217 1188
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.