ކ. އަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލް
K. Atoll Gaafaru Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ X01.1.1 K. Atoll Gaafaru Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
1 0 1 0 1 1
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Aaiz Abdul Raheem އާއިޒް ޢަބްދުއްރަޙީމް Progressive Party of Maldives 1
2 Hussain Mohamed ޙުސައިން މުޙައްމަދު Independent 0
3 Ali Arushah ޢަލީ އަރުޝާހު Independent 0
4 Ali Shifaz ޢަލީ ޝިފާޛު Maldivian Democratic Party 0
5 Mubashir Jaleel މުބައްޝިރު ޖަލީލް Progressive Party of Maldives 1
6 Mohamed Rishwan މުޙައްމަދު ރިޝްވާން Progressive Party of Maldives 1
7 Ali Hashim ޢަލީ ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 0
8 Murshidh Abdul Hakeem މުރުޝިދު ޢަބްދުލްޙަކީމް Maldivian Democratic Party 0
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
3 0 0 3
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.