ކ. އަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލް
K. Atoll Gaafaru Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ H01.0.1 K. Atoll Gaafaru Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
95 48 47 4 95 99
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Aaiz Abdul Raheem އާއިޒް ޢަބްދުއްރަޙީމް Progressive Party of Maldives 53
2 Hussain Mohamed ޙުސައިން މުޙައްމަދު Independent 10
3 Ali Arushah ޢަލީ އަރުޝާހު Independent 8
4 Ali Shifaz ޢަލީ ޝިފާޛު Maldivian Democratic Party 27
5 Mubashir Jaleel މުބައްޝިރު ޖަލީލް Progressive Party of Maldives 49
6 Mohamed Rishwan މުޙައްމަދު ރިޝްވާން Progressive Party of Maldives 56
7 Ali Hashim ޢަލީ ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 35
8 Murshidh Abdul Hakeem މުރުޝިދު ޢަބްދުލްޙަކީމް Maldivian Democratic Party 39
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
285 0 8 277
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.