ރ. އަތޮޅު އުނގޫފާރު ކައުންސިލް
R. Ungoofaaru Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ރ. ދުވާފަރު E03.07.1 R. Ungoofaaru Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
1 1 0 0 1 1
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Hussain Asif ޙުސައިން ޢާޞިފް Independent 1
2 Mohamed Aflaah މުޙައްމަދު އަފްލާޙް Maldivian Democratic Party 1
3 Ahmed Riyaz އަޙްމަދު ރިޔާޟް Progressive Party of Maldives 0
4 Hussain Fahumee ޙުސައިން ފަހުމީ Jumhoory Party 0
5 Abdul Nasir Ali ޢަބްދުއްނާޞިރު ޢަލީ Jumhoory Party 0
6 Ali Aiman ޢަލީ އައިމަން Maldivian Democratic Party 0
7 Ahmed Saeed އަޙްމަދު ސަޢީދު Independent 0
8 Hassan Irufan ޙަސަން ޢިރުފާން Progressive Party of Maldives 1
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
3 0 0 3
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.