ރ. އަތޮޅު އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލް
R. Angolhitheemu Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ E01.0.1 R. Angolhitheemu Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
58 38 20 9 58 67
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ahmed Nasheed އަޙްމަދު ނަޝީދު Independent 15
2 Gasim Hussain ޤާސިމް ޙުސައިން Independent 22
3 Aminath Sajan އާމިނަތު ސަޖަން Maldivian Democratic Party 15
4 Fathimath Hussain Manik ފާޠިމަތު ޙުސައިންމަނިކު Progressive Party of Maldives 10
5 Ibrahim Nazeeh އިބްރާހީމް ނަޒީހު Progressive Party of Maldives 2
6 Hussain Moosa ޙުސައިން މޫސާ Maldivian Democratic Party 20
7 Mohamed Musthafa މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ Independent 28
8 Mohamed Shaheen މުޙައްމަދު ޝާހީން Maldivian Democratic Party 31
9 Mohamed Abdulla މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ Independent 7
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
174 0 24 150
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.