ހދ. އަތޮޅު ފިނޭ ކައުންސިލް
Hdh. Finey Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ B01.0.1 Hdh. Finey Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
47 16 31 1 47 48
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Thoha Ibrahim ޠާހާ އިބްރާހީމް Progressive Party of Maldives 7
2 Hussain Nashid ޙުސައިން ނާޝިދު Maldivian Democratic Party 31
3 Abdul Raheem Mohamed ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 27
4 Shaheena Mohamed ޝާހީނާ މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 20
5 Hassan Rasheed ޙަސަން ރަޝީދު Independent 31
6 Ahmed Mohamed އަޙްމަދު މުޙައްމަދު Progressive Party of Maldives 5
7 Ismail Madheeh އިސްމާޢީލް މަދީޙް Maldivian Democratic Party 12
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
141 0 8 133
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.