ހދ. އަތޮޅު މަކުނުދޫ ކައުންސިލް
Hdh. Makunudhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހދ. މަކުނުދޫ B06.13.1 Hdh. Makunudhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
671 343 328 235 671 906
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Mohamed Shakir މުޙައްމަދު ޝާކިރު Progressive Party of Maldives 310
2 Ali Shareef ޢަލީ ޝަރީފް Independent 29
3 Ahmed Wafir އަޙްމަދު ވާފިރު Progressive Party of Maldives 314
4 Hussain Saami ޙުސައިން ސާމީ Maldivian Democratic Party 299
5 Ali Nasir ޢަލީ ނާޞިރު Maldivian Democratic Party 279
6 Hamid Ibrahim ޙާމިދު އިބްރާހީމް Maldivian Democratic Party 291
7 Mohamed Shakeeb މުޙައްމަދު ޝަކީބު Independent 67
8 Hamza Abdul Kareem ޙަމްޒާ ޢަބްދުލްކަރީމް Progressive Party of Maldives 304
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
2013 51 69 1893
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.