ހދ. އަތޮޅު ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް
Hdh. Kulhudhuhfushi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި B05.09.1 Hdh. Kulhudhuhfushi Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
478 252 226 624 478 1102
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Habeeba Ahmed ޙަބީބާ އަޙްމަދު Independent 115
2 Abdul Latheef Hassan ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަން Maldivian Democratic Party 217
3 Ahmed Sameer އަޙްމަދު ސަމީރު Progressive Party of Maldives 187
4 Hassan Shafaan ޙަސަން ޝަފުޢާނު Progressive Party of Maldives 154
5 Ibrahim Abbas އިބްރާހީމް ޢައްބާސް Progressive Party of Maldives 135
6 Mohamed Favaaz މުޙައްމަދު ފަވާޛް Maldivian Democratic Party 175
7 Zakariyya Adam ޒަކަރިއްޔާ އާދަމް Jumhoory Party 46
8 Aminath Majeeda އާމިނަތު މަޖީދާ Progressive Party of Maldives 112
9 Sama Ali ސަމާ ޢަލީ Maldivian Democratic Party 197
10 Adam Shareef Mohamed އާދަމް ޝަރީފް މުޙައްމަދު Independent 73
11 Nizar Moosa ނިޒާރު މޫސާ Independent 30
12 Ahmed Mohamed އަޙްމަދު މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 186
13 Siuna Adam ސިއުނާ އާދަމް Progressive Party of Maldives 151
14 Ali Hashim ޢަލީ ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 178
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
2390 185 249 1956
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.