ށ. އަތޮޅު ބިލެތްފަހި ކައުންސިލް
Sh. Bilehfahi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ށ. ބިލެތްފަހި C01.06.1 Sh. Bilehfahi Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
276 146 130 23 276 299
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Hassan Zareer ޙަސަން ޒަރީރު Jumhoory Party 14
2 Adam Saleem އާދަމް ސަލީމް Maldivian Democratic Party 118
3 Ahmed Shareef އަޙްމަދު ޝަރީފު Progressive Party of Maldives 143
4 Ahmed Nafiz އަޙްމަދު ނާފިޡް Maldivian Democratic Party 134
5 Ahmed Faisal އަޙްމަދު ފައިޞަލް Maldivian Democratic Party 120
6 Abdulla Ziyad ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު Progressive Party of Maldives 147
7 Aslam Ismail އަސްލަމް އިސްމާޢީލް Progressive Party of Maldives 136
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
818 5 1 812
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.