ހދ. އަތޮޅު ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް
Hdh. Kulhudhuhfushi Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި B05.09.4 Hdh. Kulhudhuhfushi Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
374 202 172 430 374 804
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Habeeba Ahmed ޙަބީބާ އަޙްމަދު Independent 58
2 Abdul Latheef Hassan ޢަބްދުއްލަޠީފް ޙަސަން Maldivian Democratic Party 159
3 Ahmed Sameer އަޙްމަދު ސަމީރު Progressive Party of Maldives 148
4 Hassan Shafaan ޙަސަން ޝަފުޢާނު Progressive Party of Maldives 143
5 Ibrahim Abbas އިބްރާހީމް ޢައްބާސް Progressive Party of Maldives 116
6 Mohamed Favaaz މުޙައްމަދު ފަވާޛް Maldivian Democratic Party 145
7 Zakariyya Adam ޒަކަރިއްޔާ އާދަމް Jumhoory Party 37
8 Aminath Majeeda އާމިނަތު މަޖީދާ Progressive Party of Maldives 108
9 Sama Ali ސަމާ ޢަލީ Maldivian Democratic Party 139
10 Adam Shareef Mohamed އާދަމް ޝަރީފް މުޙައްމަދު Independent 70
11 Nizar Moosa ނިޒާރު މޫސާ Independent 18
12 Ahmed Mohamed އަޙްމަދު މުޙައްމަދު Maldivian Democratic Party 156
13 Siuna Adam ސިއުނާ އާދަމް Progressive Party of Maldives 133
14 Ali Hashim ޢަލީ ހާޝިމް Maldivian Democratic Party 142
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1870 165 133 1572
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.