ށ. އަތޮޅު މިލަންދޫ ކައުންސިލް
Sh. Milandhoo Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ށ. މިލަންދޫ C02.14.1 Sh. Milandhoo Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
485 273 212 128 485 613
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ali Rasheed ޢަލީ ރަޝީދު Jumhoory Party 13
2 Mohamed Saeed މުޙައްމަދު ސަޢީދު Maldivian Democratic Party 218
3 Abdulla Faiz ޢަބްދުﷲ ފާއިޒް Maldivian Democratic Party 236
4 Ahmed Shiyam އަޙްމަދު ޝިޔާމް Maldivian Democratic Party 240
5 Abdulla Athif ޢަބްދުﷲ ޢާޠިފް Progressive Party of Maldives 212
6 Mohamed Azim މުޙައްމަދު ޢާޡިމް Progressive Party of Maldives 203
7 Hussain Yazumeen ޙުސައިން ޔަޒުމީން Progressive Party of Maldives 198
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
1387 34 33 1320
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.