ށ. އަތޮޅު ފީވަކު ކައުންސިލް
Sh. Feevaku Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
މާލެ C02.0.1 Sh. Feevaku Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
193 86 107 26 193 219
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ali Waheed ޢަލީ ވަޙީދު Independent 51
2 Abdulla Naseer ޢަބްދުﷲ ނަޞީރު Independent 15
3 Abdul Shakoor Ibrahim ޢަބްދުއްޝަކޫރު އިބްރާހީމް Independent 18
4 Hussain Moosa ޙުސައިން މޫސާ Independent 60
5 Hassan Shujau ޙަސަން ޝުޖާޢު Independent 70
6 Ahmed Shameen އަޙްމަދު ޝަމީން Independent 27
7 Adnan Ali ޢަދުނާން ޢަލީ Independent 46
8 Ibrahim Rasheed އިބްރާހީމް ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 54
9 Ahmed Adil އަޙްމަދު ޢާދިލް Independent 77
10 Ahmed Rasheed އަޙްމަދު ރަޝީދު Progressive Party of Maldives 59
11 Mohamed Ibrahim Waheed މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ވަޙީދު Progressive Party of Maldives 53
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
567 6 31 530
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.