ހއ. އަތޮޅު އުލިގަމު ކައުންސިލް
Ha. Uligamu Council

ވަގުތީ ނަތީޖާ

Provisional Result

Box Result Sheet ފޮށީ ނަތީޖާ ޝީޓް
Location ވޯޓްފޮށިބަހައްޓާ އަތޮޅާއި ރަށް Ballotbox ފޮށި Election / Constituency އިންތިޚާބު / ދާއިރާ
ހއ. އުލިގަމު A01.02.1 Ha. Uligamu Council
Voters ވޯޓްދިންމީހުންގެ ޖުމްލަ Ballot Paper ވޯޓް ކަރުދާސް
Total ޖުމްލަ Female އަންހެން Male ފިރިހެން Remaining ބާކީ ހުރި ކަރުދާސް Counterfoil ކައުންޓަރ ފޮއިލް Recieved މަރުކަޒަށް ލިބުނު
211 110 101 128 211 339
Votes ވޯޓް
# Name ނަން Haisiyath ހައިސިއްޔަތު Votes ވޯޓް
1 Ahmed Ziyad Hassan އަޙްމަދު ޒިޔާދު ޙަސަން Independent 145
2 Imadh Abdulla ޢިމާދު ޢަބްދުﷲ Independent 136
3 Ahmed Aboobakuru އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު Independent 121
4 Ahmed Muaz Mohamed އަޙްމަދު މުޢާޛު މުޙައްމަދު Independent 137
Total Votes ޖުމްލަ ވޯޓް Void Votes ބާތިލް ވޯޓް No Votes ނުދޭ ވޯޓް Valid Votes ސައްޙަ ވޯޓް
633 3 91 539
RECEIVED CHECKED VERIFIED

ނޯޓް: މިއީ ވަގުތީ ނަތީޖާއެވެ، މިނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެއެވެ.

NOTE: This is a provisional result, this may change.